Ansökan inför tävling

En ansökan om att hålla en tävling ska inkomma förbundet senast en månad innan tävlingen genomförs. I ansökan ska tävlingens regler ingå och den ska specificera hur många matcher ansökan gäller och vilka grenar (vapenslag) inom HEMA som kommer tävlas i. Förbundsstyrelsen (eller av förbundets årsmöte vald grupp för att hantera tävlingsansökningar) kontrollerar att tävlingens regler och genomförande följer gällande bestämmelser och att en legitimerad läkare finns på plats, varpå tävlingen kan sanktioneras av förbundet. I beslutsprocessen får ingen i den beslutande gruppen (förbundsstyrelsen eller av förbundets årsmöte vald grupp) delta i beslutet om den är inblandad i tävlingsansökan. Om förbundet inte anser att tävlingen uppfyller kraven får tävlingen inte hållas. Förbundet ska lämna besked om tävlingens tillstånd det senaste alternativet av: två veckor efter inkommen ansökan eller en månad innan tävlingen ska äga rum. Om detaljer i reglerna eller förfarandet behöver justeras eller klargöras måste tävlingsarrangören göra ändringarna och inkomma med de nya uppgifterna senast tre veckor innan tävlingen går av stapeln. Om kompletteringar skulle behöva göras och ansökan inkommit så sent att förbundet inte hinner behandla ansökan i tid för att kompletteringar ska vara inkomna tre veckor innan tävlingen så avslås ansökan. Tävlingsläkaren ska innan tävlingen startar få tillgång till de tävlandes hälsodeklaration och lista över tidigare skador.

Ansökan sker via detta formulär.

Regler

Här hittar du regler och utrustningskrav för tävlingar.

Innan tävlingen startar ska kontrolleras:

  • Att de tävlande är över 18 år.
  • Att de tävlande inte råkat ut för knockout eller hjärnskakning de senaste sex månaderna eller har andra hälsomässiga skäl som gör att den inte ska tävla. Tävlingsläkaren kan förbjuda tävlande från att delta, eller rekommendera tävlande att inte delta, utifrån hälsodeklarationen och tidigare skador.
  • Att den tävlande har tävlingskort – om den tränar i en svensk förening eller klubb. Annars kontrolleras bara att den tävlande tränar för en förening eller klubb. Normalt anges vilken klubb en tävlande tränar i vid registrering inför tävling.

Under tävling

En tävling genomförs normalt på mattor, men om kast och fällningar inte är tillåtna kan den genomföras på golv. Ringdomaren/huvuddomaren (referee) har säkerhetsansvar under matcherna och följer de tävlande för att kunna stoppa matchen för att kunna skydda de tävlande från skador. Om någon av de tävlande visar tecken på allmänpåverkan efter exempelvis ett slag mot huvudet kan ringdomaren avsluta matchen. Detta kan också krävas av tävlingsläkaren. Vid eventuella skador ska den tävlande kontrolleras av tävlingsläkaren (vissa tävlingar kan ha en tidsgräns där den tävlande diskvalificeras om bedömningen tar för lång tid). Huvuddomaren kan kräva att en tävlande kontrolleras av läkaren för att få fortsätta tävla. Även om det inte finns medicinska orsaker kan huvuddomaren avbryta en match om den till exempel är alldeles för ojämn. En tävlande kan också på egen hand ge upp matchen eller sitt deltagande i tävlingen.

Efter tävling

Om en tävlande råkat ut för en knockout eller hjärnskakning noteras det i den centrala databasen med matchresultat och medicinsk information. Den tävlande får inte delta i tävlingar under 6 månader därefter och dess tävlingskort skickas in till Svenska budo & kampsportförbundets kansli för förvaring under dessa 6 månader. Om den tävlande inte kommer från Sverige (inte tränar i en svensk klubb) finns inget tävlingskort att skicka in, men den medicinska informationen i databasen hindrar den tävlande från tävling i Sverige under perioden på 6 månader. Tävlingsläkaren redovisar samtliga ingripanden skriftligen och dessa förs in i den centrala databasen med matchresultat och medicinsk information. Mall för tävlingsläkares redovisning finns här. Den medicinska informationen i databasen gör att det går att kontinuerligt utvärdera individuella skador och incidenter samt föra statistik över tävlingsrelaterade skador.