Stadgarna inröstade på det konstituerande årsmötet 2012-01-28 i Uppsala.

Stadgarna är senast reviderade enligt stämmobeslut på årsmöte 2020-03-07 i Uppsala.

1 kap Vad HEMA är

1 § Vad står HEMA för?

1.1 HEMA är historisk europeisk kampkonst efter engelskans Historical European Martial Arts.

a. Ordet “historisk” innebär all kampkonst med ursprung före 1950. Kampkonsten måste ha en levande tradition eller bevarat källmaterial.

b. Ordet “europeisk” innebär kampkonst med ursprung ifrån den europeiska världsdelen fram till Kaukasus, Bosporen och Uralbergen eller vars ursprung har tydlig europeisk anknytning.

c. Ordet “kampkonst” syftar på stridskonster och kampidrotter som inte redan faller under något annat förbunds verksamhetsområde

1.2 HEMA kan utövas som studier av historiskt material, folkbildning och idrott.

a. Orden “studier av historiskt material” betyder både det teoretiska och praktiska arbetet kopplat till tolkning och inlärning av det historiska materialet.

b. Ordet “folkbildning” betyder den fria bildningen där en grupp personer hjälps åt att utveckla sina praktiska och teoretiska kunskaper, färdigheter och förmågor (sk studiecirkel) i HEMA.

c. För förklaring av ordet “idrott” se i 2 kap. 3.

2 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse lik den i Riksidrottsförbundet (RF).

Vi delar in vår idrott
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för ungdomar mellan 13 och 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:
a. den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
b. alla som vill, oavsett etnicitet, nationalitet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, kön, sexuell läggning, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
c. den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
d. de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet,
e. den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

1 § Idrottsrörelsens verksamhetsidé

1.1 Idrott skall bedrivas i enlighet med den av förbundsstämman beslutade verksamhetsidén.

3 kap Allmänna bestämmelser

1 § Uppgift

Svenska HEMA-förbundet, nedan benämnt Förbundet, har till uppgift att administrera idrotten HEMA och anslutna föreningar.

2 § Omfattning

2.1 Förbundet är såsom underförbund anslutet till Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K), vars stadgar och bestämmelser utgör grunden för Förbundets administrativa verksamhet. Genom medlemskapet i SB&K är Svenska HEMA-förbundet därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

2.2 Förbundet består av de föreningar som enligt kap 7 §2 blivit medlemmar i Förbundet. Dessa föreningar är regionalt sammanslutna i distriktsförbund.

2.3 I händelse av konflikt mellan Förbundets stadgar och SB&K:s stadgar skall SB&K:s stadgar gälla. I händelse av konflikt mellan Förbundets stadgar och RF:s stadgar skall RF:s stadgar gälla.

3 § Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är förbundsstämma, extra förbundsstämma och, när stämman inte är samlad, förbundsstyrelsen (FS).

4 § Verksamhet

4.1 Förbundets verksamhet regleras genom dessa stadgar samt övriga bestämmelser fastställda av förbundsstämma, extra förbundsstämma, förbundsstyrelse eller av förbundsstyrelse utsett organ.

4.2 Förbundet har till uppgift att administrera idrotten HEMA. Detta görs bland annat genom att främja och marknadsföra HEMA och anslutna föreningar, ge stöd vid nystartande av HEMA-föreningar samt samordna gemensamma aktiviteter.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december.

6 § Fritt tillträde till tävling och uppvisning

Förbundsstyrelseledamöter, ledamöterna i nämnder eller kommitéer i Förbundet samt av Förbundet anställd personal har fritt tillträde till tävling eller uppvisning, som anordnas av en till Förbundet hörande förening.

7 § Stadgetolkning

Om det uppstår osäkerhet om hur dessa stadgar skall tolkas eller, om det skulle uppkomma en situation som inte varit förutsedd i stadgarna, skall frågan hänskjutas till nästa förbundsstämma. Kan ärendet inte vänta skall förbundsstyrelsen avgöra frågan.

8 § Stadgeändring

Förslag till ändring av stadgarna eller Förbundets upplösning skall lämnas in skriftligen och avgöras enligt bestämmelserna i 3 kap 10 §.

9 § Beslutsmässighet i stadgefrågor

9.1 För bifall till stadgeändring fordras beslut av Förbundsstämma med minst 2/3 av antalet angivna röster. Varje sådant beslut skall godkännas av SB&K.

9.2 För Förbundets upplösning krävs att beslut om detta fattas med minst 2/3 av angivna röster med sluten votering vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor, hållna med minst ett års mellanrum. Sådant beslut skall godkännas av SB&K.

9.3 Vid beslut om upplösning skall Förbundets tillgångar överföras till SB&K.

4 kap Förbundsstämma

1 § Tidpunkt och kallelse

1.1 Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie förbundsstämma hålls årligen senast under mars månad på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

1.2 Kallelse till förbundsstämman utfärdas av förbundsstyrelsen och införs i SB&K:s och Förbundets officiella kungörelseorgan senast 30 dagar före mötet.

1.3 Dessutom skall föredragningslista tillsammans med verksamhets- och förvaltningsberättelser samt eventuella propositioner och motioner, inklusive styrelsens förslag med anledning av dessa, läggas upp på förbundets hemsida senast 14 dagar före mötet

2 § Extra förbundsstämma

2.1 Förbundsstyrelsen kan, då den finner det motiverat, sammankalla extra förbundsstämma. Vid sådant möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden behandlas för avgörande.

2.2 Kallelse skall ske senast 14 dagar före mötet genom kungörelse i SB&K:s och Förbundets officiella kungörelseorgan. Föredragningslistan kungörs på Förbundets officiella kungörelseorgan senast 7 dagar före mötet.

2.3 Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när förbundets revisorer gemensamt, med motivering skriftligen kräver det, eller när det skriftligen begärs av minst 1/3 av förbundets föreningar som haft rösträtt enligt den röstlängd som gällde vid föregående förbundsstämma.

3 § Rösträtt

3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till SB&K samt Förbundet senast den 31 december året före verksamhetsåret erlägga av SB&K respektive förbundsstämma fastställda avgifter, samt till Förbundet och SB&K insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda avgifter.

3.2 För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha erlagt föreskrivna avgifter senast 31 december verksamhetsåret.

3.3 Varje röstberättigad HEMA-förening eller HEMA-sektion inom förening har en röst för varje påbörjat 20-tal upp till och med 100 medlemmar därefter en röst för varje påbörjat 50-tal. Medlemsantalet skall räknas från den 31 december året före verksamhetsåret.

3.4 Förening skall representeras av befullmäktigat ombud. Ombud skall vara medlem i en till Förbundet ansluten förening. Ombud får ha högst 2 fullmakter. Förbundsstyrelseledamot eller personer anställda av Förbundet får inte vara ombud.

4 § Omröstning och beslut

4.1 Omröstning skall ske öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall omröstning ske med slutna sedlar.

4.2 Alla frågor, utom sådana som rör stadgeändring eller Förbundets upplösning, avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal skall lotten avgöra.

4.3 Förändringar av föredragningslista krävs 2/3 majoritet. Frågor av ekonomisk natur, om stadgeändring eller Förbundets upplösning får dock tas upp till avgörande bara om de finns upptagna på föredragningslistan.

4.4 Förbundsstämma är beslutsmässig med det antal röstberättigade ombud som efter kallelse i föreskriven ordning deltar i mötets beslut.

5 § Ärenden

5.1 Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande.
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om huruvida mötet är behörigen utlyst.
4. Val av ordförande vid mötet.
5. Val av sekreterare vid mötet.
6. Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt val av två rösträknare.
7. Godkännande av dagordningen.
8. Föredragande av verksamhetsberättelse.
9. Föredragande av förvaltningsberättelse.
10. Revisorernas berättelse.
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
12. Behandling av ärenden som förbundsstyrelsen föreslår, förbundsstämman, propositioner.
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 4 kap 8 §, inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen.
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
15. Fastställande av årsavgift till Förbundet för nästkommande verksamhetsår.
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår.
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden.
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår.
19. Val av ordförande i Förbundet.
20. Val av vice ordförande i Förbundet.
21. Val av kassör i Förbundet.
22. Val av två(2) till fyra(4) övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
a. Ledamot
b. Ledamot
c. Ledamot
d. Ledamot
23. Val av 1-2 suppleanter till styrelsen med fastställd turordning
24. Val av en verksamhetsrevisor.
25. Val av en till två revisorssuppleanter.
26. Val av ordförande i valberedningen samt en till två övriga ledamöter.
27. Mötets avslutande.

6 § Valbarhet

6.1 Valbar till förbundsstyrelse eller till post inom någon under Förbundet lydande kommitté eller liknande är den person som är medlem i Förening ansluten till Förbundet

6.2 I sammansättningen av FS-ledamöter, kommittéer och övriga förtroendeuppdrag skall en jämn fördelning avseende, kön, ålder, etnicitet och geografisk spridning eftersträvas.

6.3 Tjänsteman inom Förbundet eller SB&K får inte väljas till ledamot i förbundsstyrelsen. Tjänsteman inom Förbundet får inte väljas till revisor eller revisorssuppleant inom Förbundet.

6.4 Ledamot i styrelse eller kommitté inom Förbundet är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.

7 § Mandattid

7.1 Ordförande för Förbundet väljs vid årsmötet för en tid av ett år.

7.2 Vice ordförande, kassör, samt övriga ledamöter väljs för en tid av ett år.

7.3 Övriga förtroendevalda under 4 kap 5§ 23-25 väljs för en tid av ett år.

8 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman

Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall skriftligen ha inkommit till Förbundet senast 21 dagar före förbundsstämman.

Det är motionärens ansvar att kontrollera att motionen inkommit till Förbundet i tid. Rätt att motionera har medlemsförening i förbundet.

5 kap Förbundsstyrelsen

1 § Arbetsår

1.1 Förbundsstyrelsen är, då förbundsstämman inte är samlad, Förbundets beslutande organ. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor

2 § Styrelsens sammansättning

2.1 Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundskassör och två till fyra övriga ledamöter samt eventuella suppleanter.

2.2 Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv och skall vid första FS-möte fastställa styrelsens arbetsfördelning.

2.3 Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt av årsmötet fastställd turordning för tiden till nästföljande årsmöte. Suppleant har har inte rösträtt på förbundsstyrelsemöten men har, om inte styrelsen beslutar annat, deltagande, yttrande- och förslagsrätt. Suppleant som inträder som ledamot i förbundsstyrelsen efter ordinarie ledamots avgång har samma rättigheter som ordinarie ledamöter.

3 § Adjungerade ledamöter

Förbundsstyrelsen äger rätt att vid behov adjungera enskild person.

4 § Kommittéer

Vid behov kan förbundsstyrelsen tillsätta kommittéer för speciella ändamål.

5 § Arbetsfördelning

Förbundsstyrelsen utser vid behov ytterligare funktionärer eller projektgrupper.

6 § Kallelse

Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger årligen efter kallelse, som skall skickas till samtliga ledamöter senast två veckor före respektive möte.

7 § Beslutsmässighet

7.1 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

7.2 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

7.3 Om ordföranden anser det motiverat, får ärenden avgöras genom skriftlig omröstning, via telefon, e-post eller liknande s.k. Per Capsulam-beslut.

8 § Uppgifter

9.1 Förbundsstyrelsen skall bland annat:

1. Verkställa förbundsstämmans beslut.
2. Utgöra ett sammanhållande och impulsgivande organ inom Svensk HEMA och hålla sig väl underrättad om den verksamhet som bedrivs av föreningar.
3. Främja tävlingsutbyte med utländska HEMA-organisationer och ha överinseende över och upprätthålla erforderliga kontakter med sådana organisationer.
4. Ha överinseende över all av Förbundet sanktionerad, arrangerad eller organiserad tävlingsverksamhet.
5. Uppfylla de krav som myndigheter ställer på Förbundet vid tävling, uppvisning och idrottsutövning.
6. Pröva och avgöra frågor om inval och uteslutning av förening ur Förbundet samt föra register över anslutna föreningar.
7. Bestämma tid och plats för förbundsstämma.
8. Upprätta röstlängder för förbundsstämman i samråd med SB&K samt göra vederbörliga förberedelser för förbundsstämman.
9. Upprätta och i god tid före förbundsstämman hålla verksamhets- och förvaltningsberättelser, sammanträdesprotokoll samt räkenskaper med tillhörande handlingar tillgängliga för revision. Handlingarna skall senast 30 dagar före årsmötet lämnas till revisorerna.
10. Handha och ansvara för Förbundets tillgångar, förelägga förbundsstämman verksamhetsplan för verksamhetsåret samt upprätta Förbundets budget.
11. Verkställa en rättvis och lämplig fördelning av medel som ställts till Förbundets förfogande.
12. Lämna kommittéer och andra tillsatta organ information om beräknad medelstillgång. 13. Föreslå förbundsavgift enligt 4 kap 5 § p.15 och 16. 14. Verka för och övervaka att förbundets antidopingpolicy och regelverk efterlevs.
14. Föra protokoll och register samt sköta löpande ärenden i övrigt.
15. Utse mottagare av Förbundets stipendier.

 

6 kap Förbundets revision

1 § Tillsättande av revisorer

1.1 Förbundets förvaltning granskas årligen av den av årsstämman fastställda verksamhetsrevisorn. Förbundets räkenskaper granskas årligen av den revisor som SB&K beslutar

2 § Uppgifter

Revisorerna skall senast 14 dagar före ordinarie förbundsstämma efter verkställd revision till förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse tillsammans med de från styrelsen för revision mottagna handlingarna.

3 § Tillsättande av Valberedning

1.1 Valberedningen består av tre ledamöter valda av årsmötet. En av dessa ska utgöra valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning ska sträva efter jämn fördelning vad gäller bland annat kön, ålder, etnicitet och geografisk spridning.

4 § Valberedningens Uppgifter

2.1 Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och verksamhetsrevisorns arbete.

2.2 Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater. Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

2.3 Valberedningen ska senast 21 dagar före årsmötet tillfråga de vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

7 kap Föreningar

1 § För kapitel 7 om föreningar gäller 7 kapitlet Föreningar i SB&K:s stadgar eller motsvarande reglering i SB&K:s stadgar.

8 kap Tävlingar

1§ För Tävlingar gäller 9 kap Tävlingar och 10 kapitlet Representation i SB&K:s stadgar eller motsvarande reglering i SB&K:s stadgar.

9 kap Bestraffningsärenden, överklagande, tvist

1§ För Bestraffningsärenden gäller 12 kap Bestraffningsärenden i SB&K:s stadgar eller motsvarande reglering i SB&K:s stadgar.

10 kap Regler mot doping

1 § Syfte

Förbundet skall sträva efter att tillvarata medlemmarnas grundläggande rätt att delta i en dopingfri idrott. Med doping menas de förseelser som anges i idrottens dopingreglemente.

2 § Dopingreglemente

2.1 Förbundet ska följa World Anti-Doping Code (WADC) samt andra direktiv som föreslås av RF:s antidopinggrupp.

2.2 Förbundet skall ha ett antidopingprogram, programmet skall revideras kontinuerligt.

3 § Bestraffning

3.1 Den som gör sig skyldig till doping kan bestraffas enligt antidopingreglemente i RF:s stadgar 13 kap.

3.2 Förbundsstyrelsen skall som första instans pröva bestraffningsärenden enligt antidopingreglemente i RF:s stadgar 13 kap.

11 kap Etiska normer

1§ För Etiska normer gäller 11 kap Etiska normer i SB&K:s stadgar eller motsvarande reglering i SB&K:s stadgar.