Stadgarna inröstade på det konstituerande årsmötet 2012-01-28 i Uppsala.

Stadgarna är senast reviderade enligt stämmobeslut på årsmöte 2017-03-18 i Uppsala.

1 kap Vad HEMA är

1 § Vad står HEMA för?

1.1 HEMA är historisk europeisk kampkonst efter engelskans Historical European Martial Art.

a. Ordet “historisk” innebär all kampkonst med ursprung före 1950. Kampkonsten
måste ha en levande tradition eller bevarat källmaterial.

b. Ordet “europeisk” innebär kampkonst med ursprung ifrån den europeiska
världsdelen fram till Kaukasus, Bosporen och Uralbergen eller vars ursprung har tydlig
europeisk anknytning.

c. Ordet “kampkonst” syftar på stridskonster och kampidrotter som inte redan faller
under något annat förbunds verksamhetsområde.

1.2 HEMA kan utövas som studier av historiskt material, folkbildning och idrott.
a. Orden “studier av historiskt material” betyder både det teoretiska och praktiska
arbetet kopplat till tolkning och inlärning av det historiska materialet.

b. Ordet “folkbildning” betyder den fria bildningen där en grupp personer hjälps åt att
utveckla sina praktiska och teoretiska kunskaper, färdigheter och förmågor (sk
studiecirkel) i HEMA.

c. För förklaring av ordet “idrott” se i 2 kap. 3

2 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar som tillsammans utgör en fri och
frivillig folkrörelse lik den i Riksidrottsförbundet (RF).

Vi delar in vår idrott
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet
idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för ungdomar mellan
13 och 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga
idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid
ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och
hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.

I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan
prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och
psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:

a. den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,

b. alla som vill, oavsett etnicitet, nationalitet, religion eller annan trosuppfattning,
ålder, kön, sexuell läggning, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i
föreningsdriven idrottsverksamhet.

c. den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
samhällsgrupperingar,

d. de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet,

e. den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

1 § Idrottsrörelsens verksamhetsidé

1.1 Idrott skall bedrivas i enlighet med den av förbundsstämman beslutade verksamhetsidén.

3 kap Allmänna bestämmelser

1 § Uppgift

Svenska HEMA-förbundet nedan benämnt Förbundet, har till uppgift att administrera och främja
HEMA och anslutna föreningar.

2 § Omfattning

Förbundet består av de föreningar som enligt 7 kap 2 § i dessa stadgar blivit medlemmar av
Förbundet.

3 § Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är förbundsstämma, extra förbundsstämma och, när stämman inte är
samlad, förbundsstyrelsen (FS).

4 § Verksamhet

4.1 Förbundets verksamhet regleras genom dessa stadgar samt övriga bestämmelser fastställda av
förbundsstämma, extra förbundsstämma, förbundsstyrelse eller av förbundsstyrelse utsett organ.

4.2 Förbundet har till uppgift att främja och marknadsföra HEMA och anslutna föreningar, ge stöd vid
nystartande av HEMA-föreningar, samordna gemensamma aktiviteter samt teckna och ansvara för
Förbundets olycksfallsförsäkring för anslutna medlemmar.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december.

6 § Hedersledamot

6.1 Förbundet kan till hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen kalla enskild person i
Förbundet som på ett utomordentligt sätt främjat förbundets syften.

6.2 Hedersledamot och ständig ledamot utses av förbundsstämma på förslag av enig
förbundsstyrelse.

7 § Fritt tillträde till tävling och uppvisning

Förbundsstyrelseledamöter, ledamöterna i nämnder eller kommitéer i Förbundet samt av Förbundet
anställd personal har fritt tillträde till tävling eller uppvisning, som anordnas av en till Förbundet
hörande förening.

8 § Stadgetolkning

Om det uppstår osäkerhet om hur dessa stadgar skall tolkas eller, om det skulle uppkomma en
situation som inte varit förutsedd i stadgarna, skall frågan hänskjutas till nästa förbundsstämma. Kan
ärendet inte vänta skall förbundsstyrelsen avgöra frågan.

9 § Stadgeändring

Förslag till ändring av stadgarna eller Förbundets upplösning skall lämnas in skriftligen och avgöras
enligt bestämmelserna i 3 kap 10 §.

10 § Beslutsmässighet i stadgefrågor

10.1 För bifall till stadgeändring fordras beslut av förbundsstämman med minst 2/3 av antalet
angivna röster.

10.2 För Förbundets upplösning krävs att beslut om detta fattas med minst 2/3 av angivna röster vid
sluten votering vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor, hållna med minst ett års
mellanrum.

10.3 Beslut om upplösning skall även innehålla föreskrifter om användning av Förbundets tillgångar
för ändamål som främjar HEMA.

4 kap Förbundsstämma

1 § Tidpunkt och kallelse

1.1 Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie förbundsstämma hålles
årligen senast under mars månad på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

1.2 Kallelse till förbundsstämman utfärdas av FS och införs på Förbundets hemsida senast 30 dagar
före mötet.

1.3 Dessutom skall föredragningslista tillsammans med verksamhets- och förvaltningsberättelser
samt eventuella propositioner och motioner, inklusive styrelsens förslag med anledning av dessa,
läggas upp på förbundets hemsida senast 14 dagar före mötet.

2 § Extra förbundsstämma

2.1 Förbundsstyrelsen kan, då den finner det motiverat, sammankalla extra förbundsstämma. Vid
sådant möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden behandlas för avgörande.

2.2 Kallelse skall ske senast 14 dagar före mötet genom kungörelse på Förbundets hemsida.
Föredragningslistan utsänds till samtliga av förbundsstämman eller förbundsstyrelsen
förtroendevalda personer och föreningar senast 7 dagar före mötet.

2.3 Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när förbundets revisorer
gemensamt, med motivering skriftligen kräver det, eller när det skriftligen begärs av minst 1/3 av
förbundets föreningar som haft rösträtt enligt den röstlängd som gällde vid föregående
förbundsstämma.

3 § Rösträtt

3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet senast den 31 december året
före verksamhetsåret erlägga av förbundsstämman fastställda avgifter samt till Förbundet insända
begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda avgifter.

3.2 För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha erlagt föreskrivna avgifter senast 14dagar före
förbundsstämman.

3.3 Varje röstberättigad HEMA-förening eller HEMA-sektion inom förening har en röst för varje
påbörjat 20-tal upp till och med 100 medlemmar därefter en röst för varje påbörjat 50-tal.
Medlemsantalet skall räknas från den 31 december året före verksamhetsåret.

3.4 Förening skall representeras av befullmäktigat ombud. Ombud skall vara medlem i en till
Förbundet ansluten förening. Ombud får ha högst 2 fullmakter. Förbundsstyrelseledamot eller
personer anställda av Förbundet får inte vara ombud.

4 § Omröstning och beslut

4.1 Omröstning skall ske öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall omröstning ske med slutna
sedlar.

4.2 Alla frågor, utom sådana som rör stadgeändring eller Förbundets upplösning, avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal skall lotten avgöra.

4.3 För ändringar av föredragningslista krävs 2/3 majoritet. Frågor av ekonomisk natur, om
stadgeändring eller Förbundets upplösning får dock tas upp till avgörande bara om de finns upptagna
på föredragningslistan.

4.4 Förbundsstämma är beslutsmässig med det antal röstberättigade ombud som efter kallelse i
föreskriven ordning deltar i mötets beslut.

5 § Ärenden

5.1 Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande,

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet,

3. Fråga om huruvida mötet är behörigen utlyst,

4. Val av ordförande vid mötet,

5. Val av sekreterare vid mötet,

6. Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt val
av två rösträknare,

7. Godkännande av dagordningen,

8. Föredragande av verksamhetsberättelse,

9. Föredragande av förvaltningsberättelse,

10. Revisorernas berättelse,

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman,
propositioner,

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 4 kap 8 §, inkommit till
förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen,

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår,

15. Fastställande av årsavgift till Förbundet för nästkommande verksamhetsår,

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår,

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden,

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår,

19. Val av ordförande i Förbundet,

20. Val av vice ordförande i Förbundet,

21. Val av kassör i Förbundet,

22. Val av två(2) till fyra(4) övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
a. Ledamot
b. Ledamot
c. Ledamot
d. Ledamot

23. Val av en revisor.

24. Val av en till två revisorssuppleanter

25. Val av ordförande i valberedningen samt en till två övriga ledamöter.

26. Mötets avslutande.

6 § Valbarhet

6.1 Valbar till förbundsstyrelse eller till post inom någon under Förbundet lydande kommitté eller
liknande är den person som Förbundsstämman eller i förekommande fall Förbundsstyrelsen anser
lämplig för uppgiften.

6.2 I sammansättningen av FS-ledamöter, kommitéer och övriga förtroendeuppdrag skall en jämn
fördelning avseende, kön, ålder, etnicitet och geografisk spridning eftersträvas.

6.3 Tjänsteman inom Förbundet får inte väljas till ledamot i förbundsstyrelsen. Tjänsteman inom
Förbundet får inte väljas till revisor eller revisorssuppleant inom Förbundet.

6.4 Ledamot i styrelse eller kommitté inom Förbundet är inte valbar som revisor eller
revisorssuppleant.

7 § Mandattid

7.1 Ordförande för Förbundet väljs vid årsmötet för en tid av ett år.

7.2 Vice ordförande, kassör, samt övriga ledamöter väljs för en tid av ett år.

7.3 Övriga förtroendevalda under 4 kap 5§ 23-25 väljs för en tid av ett år.

8 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman

Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall skriftligen ha inkommit till Förbundet senast 21 dagar före förbundsstämman.

Det är motionärens ansvar att kontrollera att motionen inkommit till Förbundet i tid. Rätt att
motionera har förening i förbundet.

5 kap Förbundsstyrelsen

1 § Arbetsår

Förbundsstyrelsen är, då förbundsstämman inte är samlad, Förbundets beslutande organ. Styrelsens
arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor.

2 § Styrelsens sammansättning

2.1 Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundskassör och
två till fyra övriga ledamöter.

2.2 Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv och skall vid första FS-möte fastställa styrelsens
arbetsfördelning.

3 § Presidiet

3.1 Presidiet består av förbundsordföranden, vice förbundsordföranden samt förbundskassören.

3.2 Presidiet handhar förbundsstyrelsens uppgifter, när denna inte är samlad, och är inför denna
ansvarig för sin verksamhet.

4 § Adjungerade ledamöter

Förbundsstyrelsen äger rätt att vid behov adjungera enskild person.

5 § Kommittéer

Vid behov kan förbundsstyrelsen tillsätta kommittéer för speciella ändamål.

6 § Arbetsfördelning

Förbundsstyrelsen utser vid behov ytterligare funktionärer eller projektgrupper.

7 § Kallelse

Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger årligen efter kallelse, som skall skickas till samtliga
ledamöter senast två veckor före respektive möte.

8 § Beslutsmässighet

8.1 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

8.2 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

8.3 Om ordföranden anser det motiverat, får ärenden avgöras genom skriftlig omröstning, via
telefon, e-post eller liknande s.k. Per Capsulam-beslut.

9 § Uppgifter

9.1 Förbundsstyrelsen skall bland annat:

1. Verkställa förbundsstämmans beslut. 12

2. Utgöra ett sammanhållande och impulsgivande organ inom Svensk HEMA och hålla
sig väl underrättad om den verksamhet som bedrivs av föreningar.

3. Främja tävlingsutbyte med utländska HEMA-organisationer och ha överinseende
över och upprätthålla erforderliga kontakter med sådana organisationer.

4. Ha överinseende över all av Förbundet sanktionerad, arrangerad eller organiserad
tävlingsverksamhet.

5. Uppfylla de krav som myndigheter ställer på Förbundet vid tävling, uppvisning och
idrottsutövning.

6. Pröva och avgöra frågor om inval och uteslutning av förening ur Förbundet samt
föra register över anslutna föreningar.

7. Bestämma tid och plats för förbundsstämma.

8. Upprätta röstlängder för förbundsstämman samt göra vederbörliga förberedelser
för förbundsstämman.

9. Upprätta och i god tid före förbundsstämman hålla verksamhets- och
förvaltningsberättelser, sammanträdesprotokoll samt räkenskaper med tillhörande
handlingar tillgängliga för revision. Handlingarna skall senast 30 dagar före årsmötet
lämnas till revisorerna.

10. Handha och ansvara för Förbundets tillgångar, förelägga förbundsstämman
verksamhetsplan för verksamhetsåret samt upprätta Förbundets budget.

11. Verkställa en rättvis och lämplig fördelning av medel som ställts till Förbundets
förfogande.

12. Lämna kommittéer och andra tillsatta organ information om beräknad
medelstillgång.

13. Föreslå förbundsavgift enligt 4 kap 5 § p.15 och 16.

14. Verka för och övervaka att förbundets antidopingpolicy och regelverk efterlevs.
15. Framlägga eventuella förslag till hedersledamöter i Förbundet eller ständig
ledamot i FS enligt 3 kap 6 §.

16. Granska och godkänna av föreningar antagna stadgar.

17. Föra protokoll och register samt sköta löpande ärenden i övrigt.

18. Utse mottagare av Förbundets stipendier.

6 kap Förbundets revision

1 § Tillsättande av revisorer

Förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning granskas årligen av revisor. Samtliga revisorer
inklusive suppleanterna utses av ordinarie förbundsstämma.

2 § Uppgifter

Revisorerna skall senast 14 dagar före ordinarie förbundsstämma efter verkställd revision till
förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse tillsammans med de från styrelsen för revision mottagna
handlingarna.

7 kap Föreningar

1 § Stadgar

Utan godkända stadgar kan förening inte väljas in i Förbundet.

2 § Inval

2.1 Förening skall skriftligen tillställa Förbundet ansökan om medlemskap.

2.2 Förbundsstyrelsen fattar beslut om inval av ansökande förening.

2.3 Föreningen skall uppfylla nedanstående villkor för att medlemskap skall beviljas:
1. Förening eller sektion inom föreningen bedriver HEMA i enlighet med Förbundets
definition och bestämmelser.
2. Ansökan görs skriftligen tillsammans med föreningens antagna stadgar.
3. Föreningens namn är inte olämpligt eller kan förväxlas med till Förbundet redan
ansluten förening.
4. Föreningen har erlagt av Förbundet fastställda medlemsavgifter.
5. Föreningen bedriver inte sådan verksamhet som uppenbarligen skadat eller kan
skada Förbundets goda rykte eller som strider mot i 11 kap angivna etiska normer.

2.4 Beslut om nekat medlemskap kan överklagas till Förbundsstämman.

3 § Prövotid

3.1 Förbundsstyrelsen äger rätt att vid prövning av medlemsansökan begära att medlemskap skall
beviljas på prov. Prövotiden får inte bestämmas till längre tid än ett år.

3.2 Under prövotiden har Förbundsstyrelsen rätt att besluta att föreningens medlemmar inte skall få
delta i Förbundets arrangerade, organiserade eller sanktionerade tävlingar.

3.3 Föreningen skall under prövotiden lämna de upplysningar och medverka till den insyn i
föreningen som erfordras för bedömningen av föreningens medlemskap.

3.4 Efter avslutad prövotid skall Förbundet fatta beslut om fortsatt medlemskap skall beviljas.

4 § Utträde och uteslutning

4.1 Förening som önskar utträda ur Förbundet, skall göra skriftlig anmälan om detta till Förbundet.

4.2 Föreningen kan uteslutas, om den trots påminnelse:
1. Underlåtit att senast den 31 december årligen till Förbundet erlägga fastställda avgifter.
2. Underlåtit att senast den 31 december årligen insända begärda årsrapportuppgifter.
3. Bedriver sådan verksamhet som uppenbarligen skadat eller kan skada Förbundets anseende i samhället, eller som strider mot i 11 kap angivna etiska normer.
4. I övrigt underlåter att följa vad som föreskrivs i Förbundets stadgar.
4.3 Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen efter det att föreningen beretts tillfälle att yttra sig över de anförda grunderna för uteslutning. Beslutet skall med angivande av skälen meddelas förening inom två veckor.
4.4 Beslutet kan överklagas till nästkommande ordinarie förbundsstämma.

5 § Åtaganden

5.1 Föreningen skall:
1. följa dessa stadgar samt Förbundets övriga bestämmelser och reglementen,
2. till Förbundet senast den 31 december årligen erlägga av förbundsstämman
fastställda avgifter,
3. till Förbundet senast den 31 december årligen insända årsrapporter,
4. på begäran lämna sina räkenskaper och övriga handlingar till förbundsstyrelse för
granskning,
5. föra kassabok, protokollsbok och medlemsförteckning. Hålla årsstämma och på
denna, efter verkställd revision, ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Anmäla sina medlemmar genom kanal specificerad av Förbundet och tillåta
Förbundet att inhämta medlemsredovisning från dessa register.
7. Registrera sin förening hos skattemyndigheten som en ideell förening.

6 § Behörighet

Förening som inte är ansluten till förbundet eller som inte har fullgjort sina förpliktelser gentemot Förbundet enligt dessa stadgar, har inte rätt att delta i någon av Förbundets arrangerade, organiserade eller sanktionerade tävlingar, träningsläger eller övriga förbundsarrangemang.

8 kap Tävlingar

1 § Deltagande i mästerskapstävlingar

1.1 För tävling om RF:s och Förbundets mästerskapstecken gäller RF:s stadgar, 12 kap och övriga fastställda tävlingsbestämmelser. All tävlingsverksamhet ska administreras av Svenska HEMA-förbundet.

1.2 Utländsk medborgare, som är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst ett år, äger rätt att deltaga i SM- och DM-tävlingar.

2 § Deltagande i Distriktsmästerskap

2.1 Under ett och samma kalenderår får föreningsmedlem deltaga i distriktsmästerskapstävling i samma idrott endast i det distrikt där föreningens hemort är belägen.

2.2 Under ett och samma kalenderår får föreningsmedlem deltaga i distriktsmästerskapstävling i samma idrott endast inom ett distrikt.

3 § Deltagande i internationella tävlingar

3.1 Bara den som uttagits till landslag av UF-styrelse får representera Sverige i internationella tävlingar. Den som inte är landslagsuttagen får inte bära sådan utrustning eller uppträda på ett sådant sätt att arrangör, medtävlande eller publik ges intrycket att denna representerar Sverige.

4 § Medlemskap i flera föreningar

4.1 Medlem ska inte tävla för mer än en förening i samma idrott.

9 kap Bestraffningsärenden, överklagande, tvist

1 § Instans för bestraffningsärenden

Förbundsstyrelsen är första instans för bestraffningsärenden.

2 § Överträdelser

2.1 Medlem i Förbundet som i sin roll som utövare, instruktör eller annan funktionär inom förening eller inom uppdrag för Förbundet, vidgår en överträdelse enligt dessa stadgar, kan tilldelas varning, avstängas eller uteslutas ur förening.

2.2 Fråga om tilldelning av varning, avstängning eller uteslutning, får endast ske efter begäran av behörig styrelse i förening eller förbundsorgan, vari överträdelsen har begåtts. I fråga om tävling som sanktionerats, arrangerats eller organiserats av Förbundet, får sådan begäran ske av tävlingsledning eller huvudansvarig domare eller läkare för sådan tävling. I de fall överträdelsen begåtts inom Förbundets verksamhet, dock utanför den enskilda föreningens aktivitet eller utövning, skall dock beslut om tilldelning av varning, avstängning eller uteslutning inte avkunnas före det att föreningen tagit del av och inom 3 veckor beslutat om sin inställning i ärendet. Uteblir föreningens beslut, skall föreningen anses ha godtagit begäran utan ändring.

2.3 Utan hinder av förenings beslutanderätt enligt punkt 2.2 i denna 2§, får berört organ där överträdelsen skett, suspendera medlem, även med omedelbar verkan, från vidare utövning eller uppdrag, intill slutligt beslut i frågan fattats.

2.4 Medlem som begår överträdelse enligt dessa stadgar får tilldelas varning, om överträdelsen inte bedöms som särskilt allvarlig. Tilldelad varning vare utan verkan efter 2 år från det att överträdelsen begicks.

2.5 Medlem som begår överträdelse enligt dessa stadgar får avstängas från vidare utövning eller uppdrag, om överträdelsen kan bedömas som allvarlig. Bedömning skall då även tas hänsyn till om överträdelsen utgjort fara för annan, väsentligen utgör skada för förening eller Förbundet och de grundläggande värden som Förbundet står för. Avstängning får ske för en tid av lägst en månad, dock högst två år. Medlem som tilldelats varning enligt punkt 2.4 ovan och inom två år begår ny överträdelse som skulle medföra ytterligare en varning, kan istället avstängas för en tid av längst ett år.

2.6 Medlem som begår överträdelse enligt dessa stadgar får uteslutas från vidare utövning eller uppdrag, om överträdelsen kan bedömas som synnerligen allvarlig eller grov. Bedömningen skall då ta särskild hänsyn till allvarlig fara eller skada på annan, allvarlig fara eller skada för förening eller Förbundet, eller de grundläggandena värden som Förbundet står för. Särskild bedömning av överträdelsen skall även ske, om det enligt det allmänna, genom laga kraft vunnen dom från domstol, utgör brott mot liv och hälsa, enskilds rättigheter och frihet, eller utgör brott mot lag och förordning i fråga om doping, narkotika eller liknande brott. Andra typer av brott skall endast beaktas om det är påkallat av särskilda skäl och ur allmänt intresse, samt om brottet varit riktat mot förening eller annan förbundsverksamhet. Uteslutning får ske för en tid av lägst ett år, dock högst fem år, från tiden för överträdelsen eller brottet, om inte annat stadgas av allmän domstol.

2.7 Förening eller förbundsorgan har rätt att, i den mån det inte står i strid med åtgärdens syften, eller vid fråga om brott står i strid med det allmännas förtroende för påföljdens innebörd, aktivt erbjuda tidigare medlem som avstängts eller uteslutits enligt dessa stadgar, stöd eller programverksamhet för att kunna återuppta utövning eller uppdrag i förening eller förbundsverksamhet, eller annan verksamhet, när avstängning eller uteslutning upphört.

Vad som i detta stycke stadgas, gäller också person som på grund av händelse eller brott hade kunnat uteslutas enligt dessa stadgar, men som inte varit medlem när händelsen eller brottet begicks. Således kan och bör förening och förbund värna om att tillvarata det allmännas intresse även i fråga om att hjälpa personer tillbaka in i samhället, även in i HEMA, på lämpliga sätt som inte strider mot dessa stadgar eller gällande rätt.

2.8 Vid bedömningar om överträdelsens art och svårighetsgrad, samt även bedömning av lämplig åtgärd och längden av sådan åtgärd, skall i första hand vad som är allmänt vedertaget i svensk rätt råda. I den mån idrotten skapat viss praxis, skall den med fördel användas.

3 § Överklagan

3.1 Vid överklagande av beslut från förening mot enskild medlem i förening eller beslut fattat av FS,
skall medlem eller förening inom 4 veckor efter föreningen eller FS avkunnat beslutet, hänskjuta
frågan till Förbundsstämman. Förbundsstämman skall vid nästkommande ordinarie förbundsstämma
avgöra frågan genom beslut.

3.2 Beslut enligt denna § 3 om överklaganden, skall anses delgivet parterna senast inom 14 dagar
efter att beslutet har sänts till partens kända adress som framgår av i ärendet lämnad uppgift eller
sådan adress som finns registrerad hos förbundet.

3.3 Den som i instans är berörd av saken såsom part eller närstående till part, får inte vara delaktig i
beslut enligt denna § 3 om överklaganden, ej i någon instans. På begäran från berörd instans, skall FS
tillfälligt utse person som är medlem i Förbundet att inträda i jävig persons ställe i det aktuella
ärendet, om så påfordras för att uppnå besluts-mässighet i den aktuella instansen, om detta inte kan
ske genom vald ersättare eller suppleant.

4 § Tvist

Vid tvist av dessa stadgars giltighet, skall tillämpas tillämplig lag och allmän föreningsrätt.

10 kap Regler mot doping

1 § Syfte

Förbundet skall sträva efter att tillvarata medlemmarnas grundläggande rätt att delta i en dopingfri
idrott. Med doping menas de förseelser som anges i idrottens dopingreglemente.

2 § Dopingreglemente

2.1 Förbundet ska följa World Anti-Doping Code (WADC) samt andra direktiv som föreslås av RF:s
antidopinggrupp.

2.2 Förbundet skall ha ett antidopingprogram, programmet skall revideras kontinuerligt.

3 § Bestraffning

3.1 Den som gör sig skyldig till doping kan bestraffas enligt antidopingreglemente i RF:s stadgar 13
kap.

3.2 Förbundsstyrelsen skall som första instans pröva bestraffningsärenden enligt
antidopingreglemente i RF:s stadgar 13 kap.

11 kap Etiska normer

1 § Syfte

1.1 Dessa normer avser att skapa förståelse och respekt för de etiska riktlinjer, som skall ligga till
grund för all utövning av HEMA inom Förbundet. Allt utövande av HEMA skall ske i en anda av gott
samförstånd och respekt mellan deltagarna.

1.2 Normerna utgör också ett led i den sociala och moraliska fostran.

2 § Tillämpningsområden

2.1 Reglerna gäller för samtliga utövare, instruktörer och ledare i Förbundet.

2.2 Vid anlitande av externa instruktörer och funktionärer vilkas värderingar och tekniker kan avvika
från förbundets normer skall dessa upplysas om vad som gäller inom förbundet och skall i
undervisning och instruktion hålla sig därtill.

3 § Ansvar

3.1 Instruktörer och ledare bär ansvaret för att instruktion, träning och övrig utbildning sker i enlighet
med Förbundets regler och normer.

3.2 Brott mot dessa skall omedelbart påtalas och den enskilde utövaren skall ges klara direktiv om
gällande regler.

4 § Instruktion och träning

Utövare får inte:
1. använda förråande eller nedsättande metoder eller tekniker,
2. utöva olämpliga tekniker,
3. tala nedsättande om eller på annat sätt förringa andra klubbar eller idrotter inom HEMA.
4. uppträda på ett sådant sätt att HEMAs anseende och goda rykte skadas.

5 § Tävling

Vid tävling skall för gällande tävlingsregler noggrant följas.

6 § Marknadsföring

6.1 All marknadsföring, inklusive uppvisning av HEMA, skall vara vederhäftig, saklig och
sanningsenlig.

6.2 Alla skall vid marknadsföring av HEMA iakttaga god sportslig sed och vid kontakt med allmänhet,
myndighet och massmedia främja HEMAs anseende och goda rykte.

7 § Tillsyn och efterlevnad

7.1 Det åligger förbunds och föreningsstyrelser att övervaka att dessa regler följes.

7.2 I den mån FS beslutar om övergripande policy eller föreskrift rörande enskild fråga eller
förhållningssätt och som inte i detalj styrs av stadgar, skall den tillämpas av alla i förbundet ingående
kommittéer, föreningar och medlemmar, i den mån möjligt är, så snart beslut om sådan policy eller
föreskrift trätt i kraft.