En ansökan om att hålla en tävling ska inkomma förbundet senast en månad innan tävlingen genomförs. I ansökan ska tävlingens regler ingå och den ska specificera hur många matcher ansökan gäller och vilka grenar (vapenslag) inom HEMA som kommer tävlas i. Förbundsstyrelsen (eller av förbundets årsmöte vald grupp för att hantera tävlingsansökningar) kontrollerar att tävlingens regler och genomförande följer gällande bestämmelser och att en legitimerad läkare finns på plats, varpå tävlingen kan sanktioneras av förbundet. Läkare kan ersättas av legitimerad sjuksköterska eller legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut, om sjuksköterskan eller sjukgymnasten/fysioterapeuten gått kurs steg 2 i idrottsmedicin anordnad vid svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin eller tillgodogjort sig motsvarande utbildning på annat sätt, exempelvis genom universitetskurs i idrottsmedicin.

Om förbundet inte anser att tävlingen uppfyller kraven får tävlingen inte hållas. Förbundet ska lämna besked om tävlingens tillstånd det senaste alternativet av: två veckor efter inkommen ansökan eller en månad innan tävlingen ska äga rum. Om detaljer i reglerna eller förfarandet behöver justeras eller klargöras måste tävlingsarrangören göra ändringarna och inkomma med de nya uppgifterna senast tre veckor innan tävlingen går av stapeln. Om kompletteringar skulle behöva göras och ansökan inkommit så sent att förbundet inte hinner behandla ansökan i tid för att kompletteringar ska vara inkomna tre veckor innan tävlingen så avslås ansökan. Tävlingsläkaren eller motsvarande medicinskt ansvarig person ska innan tävlingen startar få tillgång till de tävlandes hälsodeklaration och lista över tidigare skador.

Förbundet ska inför, under och efter en tävling granska att förbundets krav efterlevs och att det kontrolleras att de tävlande är i skick att delta säkert. Kontrollsystemet är uppbyggt kring Svenska Budo & Kampsportförbundets tävlingskort och därutöver registreras alla eventuella skador som kan påverka en deltagares säkerhet, i en central databas. Registreringen i databasen kan ske under eller efter en tävling. Databasen används även på många tävlingar utom och inom Europa, främst i Norden. Det gör att eventuella medicinska ingripanden rörande svenskar som tävlar utomlands registreras och likaså att den medicinska historiken för utländska tävlanden är tillgänglig. Det är frivilligt att ingå i databasen, men krävs för att delta i tävlingar som godkänns av Svenska HEMA-förbundet enligt denna ansökan.

Ansökan sker via detta formulär.

Regler

Här hittar du regler och utrustningskrav för tävlingar.

Innan tävlingen startar ska kontrolleras

  • Vid fullkontaktstävlingar – att de tävlande är över 18 år.
  • Att de tävlande inte råkat ut för knockout eller hjärnskakning de senaste sex månaderna eller har andra hälsomässiga skäl som gör att den inte ska tävla. Tävlingsläkaren eller motsvarande medicinskt ansvarig person kan förbjuda tävlande från att delta, eller rekommendera tävlande att inte delta, utifrån hälsodeklarationen och tidigare skador.
  • Att den tävlande har tävlingskort – om den tränar i en svensk förening eller klubb.
    Annars kontrolleras bara att den tävlande tränar för en förening eller klubb. Normalt
    anges vilken klubb en tävlande tränar i vid registrering inför tävling.

Under tävling

En tävling genomförs normalt på mattor, men om kast och fällningar inte är tillåtna kan den genomföras på golv. Ringdomaren/huvuddomaren (referee) har säkerhetsansvar under matcherna och följer de tävlande för att kunna stoppa matchen för att kunna skydda de tävlande från skador. Om någon av de tävlande visar tecken på allmänpåverkan efter exempelvis ett slag mot huvudet kan ringdomaren avsluta matchen. Detta kan också krävas av tävlingsläkaren eller motsvarande medicinskt ansvarig person. Vid eventuella skador ska den tävlande kontrolleras av tävlingsläkaren (vissa tävlingar kan ha en tidsgräns där den tävlande diskvalificeras om bedömningen tar för lång tid). Huvuddomaren kan kräva att en tävlande kontrolleras av läkaren eller motsvarande medicinskt ansvarig person för att få fortsätta tävla. Även om det inte finns medicinska orsaker kan huvuddomaren avbryta en match om den till exempel är alldeles för ojämn. En tävlande kan också på egen hand ge upp matchen eller sitt deltagande i tävlingen.

Efter tävling

Om en tävlande råkat ut för en knockout eller hjärnskakning noteras det i den centrala databasen med matchresultat och medicinsk information. Den tävlande får inte delta i tävlingar under 6 månader därefter och dess tävlingskort skickas in till Svenska Budo & Kampsportförbundets kansli för förvaring under dessa 6 månader. Om den tävlande inte kommer från Sverige (inte tränar i en svensk klubb) finns inget tävlingskort att skicka in, men den medicinska informationen i databasen hindrar den tävlande från tävling i Sverige under perioden på 6 månader.

Tävlingsläkaren eller motsvarande medicinskt ansvarig person redovisar samtliga ingripanden skriftligen och dessa förs in i den centrala databasen med medicinsk information. Den medicinska informationen i databasen gör att det går att kontinuerligt utvärdera individuella skador och incidenter samt föra statistik över tävlingsrelaterade skador.